Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW DBH BIKES

1. Wypożyczany sprzęt jest własnością firmy Jacek Brański, ul. Na Błoniach 1 30-213 Kraków, NIP 677-247-50-60.
2. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w takim samym stanie winien być zwrócony do wypożyczalni.
3. Klientem wypożyczalni zwanym dalej Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia i trzeźwa.
4. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość Wypożyczającego.
5. Wypożyczenie rowerów odbywa się na podstawie wpisu do ewidencji wypożyczeń potwierdzonych podpisem Wypożyczającego, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zaznajomienia się z regulaminem i akceptacją warunków.
6. Opłata za wypożyczenie sprzętu została określona w cenniku z wyszczególnieniem możliwych okresów wypożyczenia.
7. Zapłata za wypożyczenie następuje w momencie wypożyczania sprzętu.
8. Sprzęt należy zwrócić do wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym. Zwrot sprzętu po terminie opłaconym spowoduje pobranie dopłaty za każdą rozpoczętą godzinę, zgodnie z cennikiem.
9. W przypadku zwrotu roweru przed upływem opłaconego terminu, Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy Wypożyczającym.
10. Jeżeli pracownik wypożyczający rower uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może mu odmówić wypożyczenia roweru.
11. Za całość sprzętu od momentu wypożyczenia do zwrotu odpowiada osoba Wypożyczająca.
12. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić sprzęt, a ewentualne uszkodzenia lub wady należy zgłosić pracownikowi wypożyczalni. Nie zgłoszone uszkodzenie będzie traktowane jako powstałe z winy ostatniego wypożyczającego rower.
13. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji wypożyczonego sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
14. Wypożyczający wypożycza sprzęt na własną odpowiedzialność.
15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
16. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, a także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu zgodnie z cennikiem.
17. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego sprzętu.
18. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego roweru wg ceny jego zakupu.
19. W przypadku, gdy rower nie zostanie zwrócony w oznaczonym terminie, po upływie 1 doby od terminu oddania roweru, nie oddanie zostanie zgłoszone na policję.
20. Wypożyczany sprzęt nie jest ubezpieczony.